KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY


PRZEDSZKOLA NR 13


 W PRZEMYŚLU

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr 56 poz. 458);

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego  (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia    2009 r. Nr 4, poz. 17)

WSTĘP

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Misja Przedszkola:

Przedszkole tworzy każdemu dziecku bezpieczne i przyjazne warunki,

by  kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty, twórczy i aktywny.

Stwarza warunki do realizacji procesu edukacji.

Stymuluje wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego możliwości.

Współdziała  z rodziną w procesie opieki i wychowania.

Wizja Przedszkola

Przedszkole uczy i wychowuje poprzez wszechstronny i harmonijny rozwój.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowanie przyjazne naturalnemu środowisku;

Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej oraz uczy odróżniać dobro od zła.

Przygotowuje dziecko do nauki w na dalszym etapie edukacyjnym.

Główne założenia koncepcji pracy przedszkola:

 1. Organizowanie procesu dydaktyczno wychowawczo – dydaktycznego zapewniającego wszechstronny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole,
 2. wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami,
 3. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wspólnego rozwoju,
 5. uświadomienie rodzicom konieczności współdziałania z przedszkolem,
 6. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 7. poszerzenie współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji na płaszczyźnie przedszkole– rodzic – dziecko

 

Model absolwenta naszego przedszkola:

 1. rozwija swoją wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości;
 2. dobrze przygotowany do obowiązku szkolnego;
 3. aktywny, dociekliwy i kreatywny;
 4. jest samodzielny;
 5. odpowiedzialny za swoje zachowanie;
 6. radzi sobie w sytuacjach trudnych;
 7. akceptuje siebie i innych;
 8. dba o swoje zdrowie  i bezpieczeństwo;
 9. komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi;
 10. rozumie, że każdy ma swoje prawa i obowiązki;
 11. zna swoje miejsce w świecie - jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;
 12. zna symbole narodowe i szanuje je;
 13. umie być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska.

 

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób

DZIECKO

RODZICE

NAUCZYCIELE

 1. Poznaje
  swoje prawa
  i obowiązki
 1. Otrzymują rzetelną
  i obiektywna ocenę postępów i niepowodzeń dziecka
 1. Są aktywni i twórczy
 1. Jest akceptowane takie, jakie jest
 1. Uzyskują pomoc
  specjalistów
 1. Współpracują z rodzicami
  i środowiskiem lokalnym
 1. Czuje się bezpieczne
 1. Wyrażają swoją opinię
  i oceniają prace przedszkola
 1. Aktywnie realizują zadania
  przedszkola określone
  w dokumentach placówki
 1. Ma możliwość indywidualnego rozwoju
  i osiąga sukces
 1. Czynnie uczestniczą
  w życiu przedszkola
 1. Tworzą i realizują
  autorskie programy dostosowane do potrzeb
  grupy i przedszkola
 1. Uczy się dostrzegać
  swoje mocne strony
 1. Są partnerami
  w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej
  i zarządzaniu placówką
 1. Doskonalą swoją wiedzę
  i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach
 1. Buduje
  pozytywny obraz
  samego siebie

 

 1. Pozyskują rodziców do
  efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola
 1. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi
 1. Monitorują efektywność
  własnej pracy
 1. Osiąga
  gotowość szkolną
  na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole
 1. Dzielą się wiedzą
  i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 1. Podnoszą kwalifikacje
  zawodowe
 1. Prowadzą obserwacje
  pedagogiczne,
  które wykorzystują w pracy dydaktyczno- wychowawczej

Koncepcja pracy Przedszkola  została przyjęta przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 13

w Przemyślu w dniu31 sierpnia 2010 r.

 

MODYFIKACJA KONCEPCJI PRACY

Zmiany do koncepcji zaproponowane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 13 w Przemyślu.

DZIECKO

RODZICE

NAUCZYCIEL

 1. Rozpoznawane są jego

      specjalne potrzeby

      rozwojowe  i edukacyjne             

      oraz organizowana jest  

      pomoc psychologiczno –

      pedagogiczna z

      uwzględnieniem

      indywidualnych możliwości 

      psychofizycznych dziecka

 

 

 1. Otrzymują pomoc i wsparcie w celu zaspokojenia potrzeb dziecka a w konsekwencji zwiększenia efektywności świadczonej pomocy
 1. Prowadzą działania pedagogiczne służące rozpoznaniu zarówno zainteresowań, uzdolnień, trudności czy innego rodzaju indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka , aby efektywnie te potrzeby zaspokoić

 

Koncepcja pracy została zmodyfikowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 13  w Przemyślu uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 7/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

Zmiany do koncepcji zaproponowane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 13

w Przemyślu w zakresie:

 

 

 

DZIECKO

RODZICE

NAUCZYCIEL

1.      Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym.

 

1.      Wspieranie dzieci w podejmowaniu trudu nauki języków obcych.

1.      Budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych.

2.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci w celu budzenia ich ciekawości świata, rozwijania myślenia, wyobraźnia i wspomagania prawidłowego rozwoju emocjonalnego.

2.      Zachęcanie dzieci do czytelnictwa w rodzinie jako czynnika budującego pozytywne relacje w stosunku do innych ludzi, kultur i świata.

2.      Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działań pedagogicznych służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci, zachęcanie do czytania, obcowania z książką jako źródła wiedzy.

 

Koncepcja pracy została zmodyfikowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 13 w Przemyślu uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/2015 z dnia 21 września  2015 r.

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 02-10-2023 10:21 Modyfikował(a): Administrator Strony Data modyfikacji: 02-10-2023 10:20

Na skróty