STATUT

STATUT

PRZEDSZKOLA Nr 13

W PRZEMYŚLU

 

 

Podstawa prawna :

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.)

2. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( (Dz. U.         

     z 2017 r. poz. 60 z póź. zm.);

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji

    publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

     wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla   

     szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

     umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,

     kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia

     ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

6.  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie zasad organizacji i udzielania

     pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                                 

     i placówkach (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1591)

 

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I                 Postanowienia ogólne

Rozdział II               Cele i zadania przedszkola

Rozdział III               Sposoby realizacji zadań przedszkola

Rozdział IV                Organy przedszkola

Rozdział V                Organizacja pracy przedszkola

Rozdział VI              Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Rozdział VII             Wychowankowie przedszkola

Rozdział VIII            Prawa i obowiązki rodziców

Rozdział IX               Postanowienia końcowe

 

 

 

Rozdział  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.  Przedszkole Nr 13, zwane dalej przedszkolem  jest placówką publiczną, która:

1)    prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie  i opiekę w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

2)    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

      3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2.  Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Kopernika 14 w Przemyślu oraz pomieszczenie w budynku Specjalnego  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ul. Czarneckiego 27 w Przemyślu. 

 3. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przemyśl, siedziba – Przemyśl ul. Rynek 1

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty   w   Rzeszowie .

       5.  Przedszkole używa nazwy o pełnym brzmieniu

Przedszkole Nr 13 w Przemyślu

ul. Kopernika 14

37 -700 Przemyśl

6. Używany jest skrót nazwy:    „P 13” .

                      NIP Przedszkola 795 25 01 405

                       Regon 180576594

7. Przedszkole prowadzi:

1)wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;

2)obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

 

 

Rozdział  II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom    

     możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych                               

     i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie -Prawo oświatowe oraz przepisach  

     wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania  

     przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka    

     zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze    

     środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

§ 3

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)    Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)    Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)      Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój dziecka.

13)Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15)Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.

17)Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem  obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

              19) kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie, w tym nawyków żywieniowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 4

1.      Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest  w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2.       Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych       w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.       Program wychowania przedszkolnego zawiera:

  1)      szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

2)          treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3)          sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

4)          metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki   w szkole.

4.  Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela  może być

      opracowany:

  1)     samodzielnie przez nauczyciela;

 2)     we współpracy z innymi nauczycielami;

                   3)       przez innego autora ( autorów);

                   4)       przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5.      Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu,    dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy  w przedszkolu.

6.           Nauczyciel przedstawia dyrektorowi wybrany program wychowania przedszkolnego.

7.           Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola., zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną

8.           Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9.           Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

§ 5

 

1.      Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez :

      1 ) realizowanie działań edukacyjnych,  wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z  rzetelną  wiedzą  o dziecku, jego potrzebach i możliwościach:

a) rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka, określenie jego potencjału w ramach  wstępnej diagnozy pedagogicznej;

b)  rozwijanie i wspieranie uzdolnień i zainteresowań dzieci;

c) dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktyczno

    opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;

d)  monitorowanie osiągnięć dziecka, dokumentowanie w kartach obserwacji;

e) zapewnienie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa psychicznego sprzyjającej   procesowi uczenia się;

              f) wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci sprzyjającej nabywaniu  doświadczeń, poznawania tego, co prawdziwe, czynienia dobra oraz kształtowania  piękna,

      2) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a)  diagnozowanie i wczesne rozpoznawanie indywidualnychpotrzeb rozwojowych  każdego dziecka oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na  jego funkcjonowanie w przedszkolu;

b) pośredniczenie w kontaktach rodziców z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;

c)    umożliwienie rodzicom korzystania z konsultacji ze specjalistami w przedszkolu;

d) prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym,  korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których  w wyniku badań  pedagogicznych stwierdzono taką potrzebę – dokumentowanie przebiegu tej pracy;

 e) organizowanie w przedszkolu zajęć specjalistycznych – logopedycznych  i innych o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym;

f) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych,  wynikających z realizowanych przez nich programów, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,  uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

h)  umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców   i nauczycieli;

i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

    4) zapewnianie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi czasie pobytu  w przedszkolu oraz      

            w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

           a)  zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci;

           b) zapewnianie zdrowych, higienicznych warunków pobytu w przedszkolu:  zdrowych i  urozmaiconych posiłków, odpowiedniego do wieku odpoczynku, ruchu na świeżym powietrzu;

           c)  zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

           d) stosowanie w swoich działaniach obowiązujących przepisów bhp i p-poż, przestrzeganie ustalonych procedur postępowania w sytuacjach trudnych;

     5) pełnienie wobec rodziców (opiekunów) roli doradczej i wspierającej działania   wychowawcze:

      a)  rozmowy indywidualne z nauczycielami i dyrektorem;

      b) konsultacje ze specjalistami na terenie przedszkola;

      c) prelekcje, pogadanki na tematy wychowawcze prowadzone przez specjalistów;

      d)  warsztaty umiejętności wychowawczych;

      e) udostępnienie rodzicom literatury pedagogicznej, poradników znajdujących się w   biblioteczce przedszkolnej;

      f)  redagowanie gazetek o tematyce wychowawczej;

      g) informowanie na bieżąco o postępach  i osiągnięciach rozwojowych dziecka, dwa razy  do roku przedstawienie rodzicom informacji na piśmie;

   6) realizowanie zadań wychowawczych i umiejętności pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie:

       a)  zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, wprowadzenie w świat wartości;

       b) kształtowanie u dzieci kompetencji społecznych, pożądanych postaw etycznych, uczenie kultury osobistej;

      c) angażowanie dzieci w przedsięwzięcia i akcje o charakterze charytatywnym,  uświadamianie im ich możliwości sprawczych oraz poczucia odpowiedzialności za   innych ludzi i środowisko naturalne;

      d) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej- kształtowanie postaw obywatelskich i  patriotycznych w odniesieniu do rodzinnego miasta, regionu, kraju;

     e) prowadzenie nauczania religii dla dzieci na wniosek rodziców;

§ 6

1.       Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece:

1)       Jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;

2)       Dwóch nauczycieli w przypadku oddziału powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału;

3)       Nauczycielki danego oddziału pracują  w układzie zmianowym zgodnie z arkuszem  organizacyjnym.

4)       W oddziale dzieci 3-letnich lub 3-4 letnich zatrudniona jest osoba jako pomoc  nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad nimi.

 

               

Rozdział  IV

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 7

1.       Organami przedszkola są:

1)    Dyrektor przedszkola

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców.

§ 8

1.       Każdy z wymienionych organów w  § 7 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 9

1. Dyrektor przedszkola:

1)kieruje przedszkolem jako jednostką budżetową;

2)jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3)sprawuje nadzór  pedagogiczny w przedszkolu ;

4)jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

6)  występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

7) w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami;

8) przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

9) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;

10) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

11) organizuje zajęcia dodatkowe;

 

§ 10

1.       Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych  w przedszkolu.

 

 

§  11

1. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

       1) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i  pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

         2) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

         3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, polegającego na monitorowaniu   i ocenianiu stopnia spełniania przez placówkę wymagań wynikających z jej zadań oraz dokonywaniu oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

        4) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,

         5) zapewnianie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań  dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych oraz odpowiedniego stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy,

6)realizowanie  uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji  stanowiących, lub wstrzymanie ich jeżeli podjęte były niezgodnie z prawem  oświatowym,

7)dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola  i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

          8) odpowiedzialność za administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

          9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

2.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.   Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,

3)    występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród lub wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

4)    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, w tym nadaje (w drodze decyzji administracyjnej) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,

5)    ustala regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników przedszkola oraz regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

6)    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

7)    ustala plan urlopów pracowników przedszkola,

8)    dopuszcza do użytku w przedszkolu na dany rok szkolny programy  wychowawczo-dydaktyczne zawierające treści podstawy programowej na wniosek nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

9)    dokonuje okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

3.         Dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami oraz organem prowadzącymi i nadzorującym przedszkole.

4.         W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel wskazany przez dyrektora i upoważniony przez organ prowadzący.

 

§  12

Rada Pedagogiczna

 

1.      Rada Pedagogicznajest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.      Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał oraz  w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej a także jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

7.      Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

§  13

 

1.         Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planu pracy przedszkola ,

2)    podejmowanie uchwał w zakresie określonym w prawie oświatowym,

3)    podjęcie uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

4)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w przedszkolu;

5)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)    uchwalenie regulaminu swojej działalności,

7)    przygotowywanie projektu statutu przedszkola  oraz jego zmian,

8)    ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem, w celu doskonalenia pracy przedszkola.    

2.         Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy przedszkola,

2)    projekt planu finansowego przedszkola,

3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia, a także dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

5)    powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,

6)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi.

3.         Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.

4.         Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania są protokołowane.

5.         Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

6.         Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów     w obecności  co najmniej 2/3 jej członków.

 

§  14

1.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Rada Rodziców

 

§  15

1.         Rada Rodziców, stanowi reprezentację rodziców.

1)    Rada Rodziców wybrana jest, spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, na zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny.

2)    Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalony przez Radę Rodziców regulamin jej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

3)    Dyrektor zapewnia  Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania, a także stale z  nią współpracuje.

2.         Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1)    współuczestnictwo w realizacji planu pracy przedszkola,

2)    pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu i realizacji koncepcji pracy przedszkola,

3)    organizowanie prac użytecznych na rzecz przedszkola,

4)    podejmowanie działań służących zwiększeniu funduszy przedszkola – pozyskiwanie sponsorów,

5)    współudział w organizowaniu działalności artystycznej i turystycznej dzieci.

3.         Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1)    występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki,

2)    uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki,

3)    uchwalenie regulaminu działalności,

4)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  i wychowania,

5)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

4.         W celu wsparcia działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

5.         Rada Rodziców współdziała z Radą Pedagogiczną  w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola, wzbogacenia jego oferty programowej i ujednolicenia wpływów wychowawczych rodziny i przedszkola.

 

§  16

1.         Zasady współdziałania organów przedszkola:

1)       Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny,

2)      Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

3)      Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach w celu współdziałania  w realizacji zadań rocznego planu pracy, organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych, a także w celu bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

4)      Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólniej wiadomości w przedszkolu w formie pisemnych uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora.

5)      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

6)      Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

§  17

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 

1.  W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów –  strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2.      Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

3.      Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

4.      Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

5.      W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

6.      Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

     

Rozdział  V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§  18

1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora  przedszkola i Rady Rodziców.

2.      Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od godz. 7:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku.

3.      Dzienny czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem potrzeb środowiska, w tym czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej nie krótszego niż 5 godzin dziennie .

 

§  19

1.         Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień .

2.         Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3.         W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci  w oddziale może być niższa.

4.         W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów w zależności od wieku:

1)      oddziały dzieci młodszych,

2)      oddziały dzieci starszych

4.         Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwu nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz  z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

5.         Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

                                                                  

§  20

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym   określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, który po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe przekazywany jest do organu prowadzącego. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego odbywa się w terminach i zgodnie  z  zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

2.  Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład  dnia w przedszkolu, ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania , wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

1)     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniający potrzeby i zainteresowania dzieci .

2)    Ramowy rozkład dnia zawiera m.in.:

a.       godziny schodzenia dzieci;

b.      godziny posiłków;

c.       godziny organizacji posiłków;

d.      godziny organizacji odpoczynku;

e.       godziny zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, spacerów.

3)     Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz wybrane przez nauczycieli i  dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

3.         Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)  5 sale zajęć osobne dla poszczególnych oddziałów,

2)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

3)  pokój do zajęć terapeutycznych,

4)  kuchnię,

5)  szatnie dla dzieci,

6) pomieszczenia sanitarne,

7) korytarz i hol,

6)    ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjne i sportowe.

 

                                                                           § 21

 

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolu    trwa 60 minut.

2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka nowożytnego, mniejszości narodowej, zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych powinien  wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut

3. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe.

4. Rodzaj zajęć dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola uzależniony jest od  możliwości organizacyjnych i warunków lokalowych przedszkola.

5. Głównymi celami zajęć dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola jest:

      1) rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,

      2) rozszerzenie działalności przedszkola w zakresie specjalistycznym: zajęcia rytmiczne,  taneczne, teatralne, plastyczne, itp.,

   6. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe opracowują programy tych zajęć, uwzględniając   zakres zadań i metody pracy stosownie do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.

   7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§  22

                                                            

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza    przedszkolem:

1)  Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie   z programem wychowania przedszkolnego i planem pracy, zabawy, zajęcia ruchowe, spacery.

2) Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych jej   dzieci.

     3) Nauczycielka sprawdza pod kątem bezpieczeństwa miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. Zauważone nieprawidłowości niezwłocznie usuwa, zleca ich usunięcie woźnej lub w przypadku poważniejszych zagrożeń zgłasza je dyrektorowi odsuwając dzieci od zagrożenia.

   4) Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej  nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

     5)  W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez  względu na  zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane  są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

      6) Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się zgodnie z Regulaminem  wycieczek i spacerów  obowiązującym w przedszkolu - na każde  z piętnastu dzieci  przypada jednego opiekun.

     7) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż,  przepisów ruchu drogowego.

     8) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci korzystają z ruchu na świeżym  powietrzu.

     9) Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być  sprawdzony  przez  pracownika fizycznego, odpowiedzialnego za stan porządku w ogrodzie i sprawność  sprzętu.

    10) Ustalony przez nauczyciela dzienny harmonogram zajęć jest zgodny z zasadami higieny  psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność z zachowaniem równowagi pomiędzy aktywnością fizyczną i psychiczną       dziecka.

     11)  W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek poobiedni w  formie  przystosowanej do wieku i potrzeb.

     12)  Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,  zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

      13)  W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +18º C. w  przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor  przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego  przedszkole. 

 

§ 23

1.      Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –  wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2.  Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

3.      W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okres przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25 dzieci.

§ 24

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców.

 

1.      Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce.

2.      Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

3.      Rodzice lub osoby upoważnione odbierają dzieci do godziny 16.00.

4.      Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie lub w innej formie  (słowna, telefoniczna)   przez rodziców.  Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

5.      Upoważnienie wystawia rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej,  nazwa dokumentu, jego numer i seria, którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka.

6.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

7.      Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

8.      Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

9.      O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

10.   W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

11.  Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej   1 godzinę – do 17.oo . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji  o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

§  25

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku  w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, rozpoznawaniu jego  indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka   i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

2. Zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu oraz prowadzenie dokumentacji w tym  zakresie określają odrębne przepisy

       1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  i  nieodpłatne

       2) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest  dzieciom, ich  odzicom i nauczycielom.

       3) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

       4) Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się

            we   współpracy z:

              a)   rodzicami dzieci,

              b)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

                    c)   placówkami doskonalenia nauczycieli,

                    d)  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

                    e)  organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz

                    rodziny i dzieci .

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)    dziecka,

2)    rodziców dziecka,

3)    dyrektora przedszkola,

4)    nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

5)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

6)    pomocy nauczyciela,

7)    pracownika socjalnego,

8)    asystenta rodziny,

9)    kuratora sądowego,

2.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem  oraz  w formie:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)    zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych –organizowanych dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

3)    logopedycznych – organizowanych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

4)    socjoterapeutycznych – organizowanych dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

5)    innych zajęć terapeutycznych,

6)    porad i konsultacji.

 3. Czas zajęć specjalistycznych wynosi 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści   wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,   w szczególności psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.

5.      Nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu  prowadzą działania mające na celu  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także   zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

6.      W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.

7.      Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, terapeutycznymi, psychologicznymi wymaga zgody rodziców wyrażonej na piśmie.

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega  na  wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom  w formie porad, konsultacji, , warsztatów i szkoleń prowadzonych przez dyrektora   i specjalistów .   

 

Odpłatność za przedszkole.

 

§  26

1.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę  Miejską Przemyśl oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka  w przedszkolu.

2.       W przedszkolu opłacie podlegają zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki  ( z wyjątkiem nauki religii) powyżej 5 godzin dziennie 

3.       Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała  Rady Miejskiej  w Przemyślu.

4.       Opłata za zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie naliczana jest z góry za każdy miesiąc wg. iloczynu ilości dni roboczych w danym miesiącu      i liczby  godzin zajęć wykraczających  poza 5 godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej z wychowania przedszkolnego oraz nauki religii zatwierdzony  w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

5.       Zasady korzystania ze stołówki i wnoszenie opłat za wyżywienie dzieci ustala dyrektor   w formie zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

6.       Dzienna stawka żywieniowa kalkulowana jest na podstawie cen surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

7.       Kwota opłaty za  żywienie  dzieci zostaje wyliczona na zasadzie pomnożenia liczby dni roboczych w danym miesiącu przez łączną kwotę zadeklarowanych dziennie posiłków.

8.       Dzieci mogą korzystać w przedszkolu z trzech posiłków: śniadanie , obiad i podwieczorek.

9.       Koszt posiłków wynosi:

1)    śniadanie – 24 % dziennej stawki żywieniowej;

2)    obiad – 60 % dziennej stawki żywieniowej;

3)    podwieczorek – 16 % dziennej stawki żywieniowej;

10.   W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.

11.   Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa   w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia.

12.   Rodzice dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat (oraz starszych)  i rozpoczynają od nowego roku szkolnego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, nie ponoszą opłaty  za zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

13.   Rodzice tych dzieci ponoszą jedynie opłatę za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

14.   Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o dofinansowanie do posiłku po przedłożeniu decyzji z MOPS lub GOPS.

15.    Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 25 – tego każdego miesiąca w formie gotówkowej u intendenta we wskazanym terminie.

16.   W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 7 przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

17.   Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

18.   W przypadku zalegania z odpłatnością rodziców dziecka odbywającego roczne  obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dyrektor podejmuje decyzję o przeniesieniu dziecka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

19.   W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną lub ustną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać,  w kasie lub przekazać na cele przedszkola.

§ 27

1.      Opłata, o której mowa w § 26 ust 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka             w przedszkolu:

               a) za każdy dzień nieobecności – dzienna stawka żywieniowa,

              b) za każdą godzinę naliczonych i niewykorzystanych zajęć powyżej 5 godzin dziennie.

2.      Opłatę za zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki powyżej 5 godzin dziennie obniża się o 50% za drugie i kolejne dziecko z rodziny, które uczęszcza do przedszkola.

3.      Zwalnia się całkowicie z opłaty, o której mowa w  § 26 ust 2,  rodziców ( prawnych opiekunów), których dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 28

1.        Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola,  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.       Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 29

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz inni specjaliści.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora  programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

    1) Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka w ramach zajęć kierowanych i  niekierowanych, wykorzystywanie w tym celu każdej sytuacji i momentów pobytu dziecka   w przedszkolu.  

   2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, ponoszenie   odpowiedzialności  za jej jakość – realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych    uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci.

   3)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

   4) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka

   5) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza  przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie    I szkoły podstawowej - wydanie rodzicom „ Informacji  o gotowości dziecka do podjęcia    nauki w szkole” w wyznaczonym terminie.

   7)stosowanie twórczych, nowoczesnych  metod nauczania i wychowania, sprzyjających

    aktywności własnej dziecka , umożliwiających samodzielne zdobywanie doświadczeń,

   8) aranżacja otoczenia dziecka sprzyjająca podejmowaniu różnorodnej aktywności przez  dzieci, organizacja kącików zainteresowań i dbałość o estetykę i funkcjonalność sali      przedszkolnej,

       9) odpowiedzialność za życie, zdrowie bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu przedszkolu  i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.,

10) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną, itp.,

11)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach  doskonalenia zawodowego,

12) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i   nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z     programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskaniem informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

13)   prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i   opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

15) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień   i uchwał,

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,  kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

17) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2)     ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)     włączenie ich w działalność przedszkola.

5.         Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej   i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

6.         Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu autorskiego, zgodnego zpodstawą programową wychowania przedszkolnego, który po uzyskaniu pozytywnej opinii i akceptacji Rady Pedagogicznej i zatwierdzeniu przez dyrektora przedszkola,  może realizować na terenie przedszkola.

 

 

§  30

1.         W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel- logopeda, posiadający kwalifikacje specjalistyczne.

2.      Wymiar zatrudnienia  logopedy dostosowany  jest do aktualnych potrzeb przedszkola- ilości dzieci, które powinny być objęte terapią. Zwiększenie wymiaru zatrudnienia logopedy dokonuje organ prowadzący na uzasadniony wniosek dyrektora przedszkola.

3.      Do zadań logopedy należy w szczególności:

     1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia    stanu mowy dzieci;

    2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, u których  stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

    3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

    4) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka – udzielanie porad i prowadzenie   konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej  zaburzeń

     5) współpraca z rodzicami w zakresie kształcenia poprawnej wymowy dziecka – konsultacje   indywidualne, instruktarz dotyczący zalecanych ćwiczeń w celu kontynuowania ich w   domu,

     6)   prowadzenie dokumentacji zajęć: dziennika zajęć, indywidualnych i grupowych  programów terapii logopedycznej.

 

§ 31

1. W przedszkolu zatrudniony jest psycholog w wymiarze wynikającym z aktualnych potrzeb i  zakresu zadań w wymiarze uzgodnionym z organem prowadzącym.

    2. Zadaniem  psychologa jest w szczególności:

        1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,  w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

       2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania  problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

       3) udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

       4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania

       5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  możliwości predyspozycji i uzdolnień dzieci;

      6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

      7)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

      8)   prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć.

§ 32

 

1.        Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi  i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2.        Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

3)przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

4)wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

5)udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

6)dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

7)zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

8)zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

9)stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

10)  sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

11)  złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

12)   złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

 

3.        Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

 

§ 33

 

1.        Do zadań głównego księgowego należy prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie  z obowiązującymi przepisami  i zasadami, polegające na:

1)     zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

a)              właściwy przebieg operacji gospodarczych;

b)             ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;

c)              sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.

2.       Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i  sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

1)     terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;

2)     ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe  i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie;

3)                                       prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

4)                                       nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości.

3.        Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

1)     wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi  w dyspozycji jednostki;

2)     zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę;

3)     przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości  pieniężnych;

4)     zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty   zobowiązań.

4.        Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środkówpozabudżetowych   i  innych będących w dyspozycji jednostki.

5.        Dokonywanie kontroli wewnętrznej.

6.        Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora  jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

7.        Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.

8.        Główny księgowy przeprowadza wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępną kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9.        Dowodem przeprowadzenia kontroli wstępnej jest podpis złożony na dokumentach   dotyczących danej operacji.

10.    Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie obok podpisu  pracownika właściwego rzeczowo oznacza, że:

1)           nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo; 

2)           pracowników oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem;

3)     nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji;

4)     zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym  i harmonogramie dochodów i wydatków w jednostce.

11.  Główny księgowy w razie ujawnienia nieprawidłowości zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach zawiadamia pisemnie dyrektora, który może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

12.  Główny Księgowy w razie ujawnienia dokumentu, w którym zostały ujęte nieprawidłowości tzn. nielegalne operacje gospodarcze lub zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie ma prawo odmówienia jego podpisania.

13.    Do obowiązku Głównego Księgowego należy również:

1)    sprawdzanie legalności dokumentów i ich dekretowanie;

2)    opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżety i ich analiz;

3)     sprawdzanie rachunków, faktur pod względem formalnym i rachunkowym,

4)       zatwierdzanie w/w   dowodów do wypłaty;

5)    księgowanie na właściwych kontach wszelkich operacji gospodarczych i finansowych  na  podstawie dokumentów po ich sprawdzeniu;

6)    uzgadnianie księgowości syntetycznej z analityczną;

7)    rozliczanie intendentek z pobranych zaliczek pieniężnych;

8)    dokonywanie na bieżąco uzgodnień sald należności i zobowiązań   z poszczególnymi  osobami   w celu niedopuszczenia ich do ich przedawnienia;

9)    doraźne kontrolowanie magazynów żywnościowych wspólnie z dyrektorem placówki;

10)     sprawowanie nadzoru nad rozliczeniem odpłatności pobieranej za usługi w przedszkolu;

11)       prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych;

12)       rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzanych w ciągu roku;

13)    przeszacowania i umarzania wartości trwałych zgodnie obowiązującymi przepisami;

14)       sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansów rocznych dotyczących przedszkola;

15)   prowadzenia rachunkowości w zakresie funduszu świadczeń socjalnych;

16)   uczestnictwo we wszystkich szkoleniach związanych z prowadzeniem powierzonego  stanowiska pracy;

17)       wykonywanie wszystkich innych czynności nie wykazanych w w/w zakresie  czynności  a związanych z realizacją zadań powierzonych.

18)      Przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bhp i p.poż.

 

§ 34

 

1.       Do zadań specjalisty ds. kadrowo – płacowych należy:

1)     Przestrzeganie dyscypliny pracy zawodowej, bhp, p-poż, ustalonego czasu  pracy,   zarządzeń i wytycznych władz oraz zarządzeń Dyrektora Przedszkola Nr 13, -  przestrzeganie tajemnicy służbowej, zasad współżycia społecznego , dba o dobro  zakładu  i jego mienie;

2)    Sporządzanie list płac w oparciu o posiadaną dokumentację źródłową tj. umowę  o pracę, awanse , przeszeregowania w systemie komputerowym dla pracowników  Przedszkola Nr 13 w Przemyślu:

a)     nauczyciele – na 1-go każdego miesiąca;

b)     pracownicy administracji i obsługi – do 30-go dnia każdego miesiąca;

c)      sporządzanie list i wypłata godzin ponadwymiarowych z dołu; 

d)     rozliczanie zasiłków – obliczanie ich i sporządzanie list zasiłkowych;

e)     przekazywanie składek na ZUS oraz na Fundusz Pracy;

f)    sporządzanie raz w miesiącu druków RMUA, DRA i  przekazywanie ich  pracownikowi, ZUS-owi, a/a;

g)   sporządzanie sprawozdań w określonym terminie z powierzonego zakresu  obowiązków;

h)  rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób  fizycznych do  właściwego Urzędu Skarbowego;

i)    wydawanie zaświadczeń i sporządzanie dokumentacji w sprawach emerytalno –  rentowych    ( RP 7);

j)     prowadzenie działu kadrowo – płacowych dla pracowników Przedszkola Nr 13  w Przemyślu;

k)  prowadzenie akt osobowych pracowników Przedszkola Nr13 będących i nie  będących nauczycielami oraz zapewnienie;

l)     prawidłowego rozmieszczenia i wykorzystania limitów  zatrudnienia wymienionych  pracowników ;

m)      sporządzanie umów o pracę z pracownikami Przedszkola Nr 13   będących  zarówno nauczycielami  jak i innymi,  których angażowanie należy do kompetencji  dyrektora przedszkola;

n)  sporządzanie zmian zaszeregowań, awansowanie, przyznawanie nagród i   wyróżnień pracownikom  obsługi przedszkola i nauczycielom zgodnie z dyspozycją  dyrektora przedszkola;

o)  przygotowanie na wniosek pracowników zaświadczeń oraz świadectw pracy;

p)  prowadzenie ewidencji: pracowników zatrudnionych i zwolnionych;

q)  obecności w pracy, wydanych legitymacji ubezpieczeniowych i rodzinnych;  pracowników przechodzących na renty i emerytury;

r)   przygotowuje przelewy do listy płac;

s)   prowadzi kartoteki wynagrodzeń pracowników;

t)    prowadzi karty  zasiłków chorobowych;

u)  rejestruje pisma wychodzące i wchodzące, prowadzi teczki spraw według  rzeczowego wykazu akt;

v)   sporządza umowy najmu i prowadzi dokumentacje w tym zakresie; 

w)prowadzi ewidencję zwolnień lekarskich, delegacji służbowych, urlopów   wypoczynkowych, szkoleniowych i okolicznościowych pracowników;

x)   prowadzi i aktualizuje rejestr pracowników przedszkola przyjmuje telefony i  udziela informacji;

y)   prowadzi listę obecności pracowników ekonomiczno – administracyjnych i obsługi  oraz prowadzi książkę wyjść; 

z)   niezwłocznie podejmuje czynności związane z wdrożeniem obowiązujących przepisów  w zakresie spraw powierzonych;

 

 

§ 35

1. Do zadań   intendenta należy:

 

1)Przestrzeganie ustalonego czasu pracy;

2)Godziny pracy należy wykorzystać  w sposób najbardziej efektywny

3)Przestrzeganie regulaminów pracy, BHP , Ppoż.;

4)Dbałość o dobro zakładu, chronienie mienia i używanie go zgodnie  z  przeznaczeniem;

5)Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

6)Przestrzeganie zasad współżycia w grupie;

7)Zbieranie odpłatności od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu za żywienie i opłatę dodatkową ustaloną przez Organ Prowadzący  na kwitariuszach K-103 i K-104  rozliczenie dochodów, odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania lub w dniu następnym;

8)Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja wywieszek inwentarzowych ;

9)      Uczestniczenie w kasacji i spisach z  natury majątku przedszkola;

10)  Załatwianie korespondencji zleconej przez Dyrektora Przedszkola, przygotowanie poczty do wysłania;   

11)   Sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

12)   prowadzi magazyn, zaopatruje  przedszkole w żywność i sprzęt;

13)  Dokonuje zakupów wszystkich niezbędnych produktów żywnościowych sprawdza ich ilość i jakość/;

14)  Wydaje na podstawie zleceń produkty żywnościowe szefowej kuchni na każdy dzień   w uzgodnionym czasie, po ich zważeniu i wydzieleniu wg. obowiązujących norm;

15)  Sporządza w uzgodnionym terminie jadłospisy dekadowe wraz z szefem kuchni, dyrektorem bądź jego zastępcą;

16)  Sporządza dzienne raporty żywieniowe i miesięczne zestawienia obrotów towarowych / oryginał zostawia głównemu Księgowemu, kopie zatrzymuje/ ;

17)  Z w/w raportów rozlicza się do 10-go każdego miesiąca;

18)  Pobiera w kasie zaliczkę pieniężna, z której rozlicza się w wyznaczonym terminie;

19)  Zaopatruje pracowników w odzież ochronną;

20)        Pobiera od pracowników odpłatność za wyżywienie w terminie  rozlicza to  w księgowości;

21)  Sprawuje obowiązki magazyniera: przyjmuje i wydaje produkty, segreguje  i odpowiednio je rozmieszcza;

22)  Przestrzega stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie;

23)  Utrzymuje pomieszczenia w należytym porządku i stanie sanitarnym;

24)        Zabezpiecza produkty przed zniszczeniem, uszkodzeniem , zepsuciem;

25)  Prowadzi ilościową ewidencje zapasów oraz czuwa nad prawidłowym udokumentowaniem przychodu i rozchodu produktów;

26)  Przestrzega przepisów i zarządzeń wewnętrznych w sprawie obiegu dokumentacji         i kontroli wewnętrznej dowodów księgowych / magazyn wyda/;

27)   Przestrzega przepisów sanitarnych związanych z zasadami żywieniowymi    – Dobrej  Praktyki  , HACCAP, prowadzi odpowiednią dokumentację ;

28)  Wykonuje  inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy  w przedszkolu;

§ 36

1. Do zadań  referenta należy:

1)       Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)       Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

3)       Przestrzegać przepisów oraz zasad BHP i P-poż;

4)       Dbać o dobro zakładu  pracy, chronić jego mienie oraz zachować  w  tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

5)       Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

6)       Referent pod względem merytorycznym podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej. Odpowiada za całokształt działalności składnicy akt i realizację regulaminu w sprawie zamówień publicznych.  

2. Zakres obowiązków dotyczący prowadzenia zamówień publicznych:

1) znać strukturę organizacyjną jednostki oraz przepisy regulujące   procedury przeprowadzania postępowania zamówień publicznych Przedszkola Nr 13 w Przemyślu;

2) współpracować z dyrektorem i głównym księgowym w zakresie prowadzenia w/w procedur;

3) prowadzić postępowanie zamówień publicznych zgodnie  z obowiązującymi przepisami, (wypełnianie wniosków o dokonanie zakupu, sporządzanie protokołów w zakresie udzielonych zamówień, wysyłanie zapytań ofertowych);

4) archiwizować dokumentację zamówień;

5) prowadzić rejestr zamówień  o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości 30000 euro netto;

6) prowadzić rejestr wydatków do 30000 euro netto;

7) przygotowywać harmonogram udzielania zamówień.

 

3.       Zakres obowiązków dotyczący prowadzenia składnicy akt przedszkola:

1)znać strukturę organizacyjną jednostki oraz przepisy regulujące działalność składnicy akt Przedszkola Nr 13 w Przemyślu;

2)współpracować z komórkami organizacyjnymi i nadzór w zakresie udzielania wszelkich wyjaśnień i pouczeń w sprawie klasyfikacji akt   i przekazywania ich do składnicy akt;

3)inicjować na wniosek pracowników komórek organizacyjnych dodawania  i rozszerzania haseł klasyfikacyjnych do obowiązującego  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;

4)przejmować z poszczególnych komórek organizacyjnych akt oraz sprawdzanie ich zgodności ze spisem zdawczo - odbiorczym .;

5)sprawdzać prawidłowości zakwalifikowania akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej;

6)przechowywać przejętych akt w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie;

7)prowadzić ewidencję składnicy akt;

8)udostępniać akta i inną dokumentację przechowywaną w składnicy do celów służbowych i naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ;

9)inicjować brakowanie dokumentacji niearchiwalnej  (kat. B), uczestniczyć w komisji brakowania akt ;

10)przekazywać brakowane akta do składnicy surowców wtórnych lub do zniszczenia;

11) przekazywać materiały archiwalnych do Archiwum Państwowego;

12)dbać o ład i porządek oraz estetyczny wygląd archiwum;

13)przestrzegać i ochronić informacji niejawnych;

14)chronić dane osobowe;

15) prowadzić spisy zdawczo - odbiorcze akt przyjętych  do składnicy, wykazy    spisów zdawczo- odbiorczych dokumentacji przyjętej do składnicy, spisy  zdawczo - odbiorcze dokumentacji  kat. A przyjętej do składnicy, kartotekę udostępniania akt, protokoły braku, zagubienia  lub zniszczenia akt, spisy dokumentacji wybrakowanej , zezwolenia na brakowanie , protokoły brakowania akt..

4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora a  wynikające z organizacji pracy przedszkola.

§ 37

1. Do zadań kucharki należy:

1)znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w   szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2)wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 

3)dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  w miejscu pracy;

4)stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie  z ich przeznaczeniem;

5)poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

6)niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec  współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia,   o grożącym im niebezpieczeństwie;

7)współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków;

8)dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. Zakres obowiązków:

1)     Dbać o bezpieczeństwo dzieci – podawanie na salę posiłków po uprzednim  przestudzeniu;

2)     Brać udział w ustalaniu jadłospisu;

3)     Ściśle  przestrzegać  receptury przygotowanych posiłków;

4)     Właściwe porcjować  posiłki zgodnie z normami żywienia;

5)     Przyrządzać zdrowe, urozmaicone i higieniczne posiłki;

6)          Przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach, żywieniowych  i dbać  o racjonalne ich zużycie; 

7)     Prowadzić magazyn podręczny;

8)       Utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość kuchni, obieralni, zmywalni, piwnic;

9)        Odpowiadać za sprzęt  znajdujący się w kuchni;

10)       Dbać o racjonalne żywienie dzieci w przedszkolu oraz odpowiednią jakość i ilość  posiłków;

11)       Wykonywać próbki pokarmowe zgodnie z zaleceniami stacji Sanitarno –   Epidemiologicznej;

12)  Prowadzić dokumentację - Dobrej praktyki produkcyjnej i HACCAP;

13)       Dbać o wzorową czystość odzieży ochronnej; 

14)       Odpowiedzialność materialna za sprzęt znajdujący się w kuchni;

 

§ 38

 

 

    1. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

 

1)     wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków   przedszkola, dotyczących higieny osobistej, okarmiania dzieci, rozbierania i ubierania ich;

2)    uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc  w ich organizowaniu i przeprowadzaniu;

3)     utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz  pomieszczeń wyznaczonych przez dyrektora;

4)     pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć;

5)     czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci.

 

  2. Organizacja pracy

1)      dyżur  w  szatni – przyjmowanie  dzieci  i  odprowadzanie  ich  do  swoich  grup  oraz pomoc  w  ubieraniu  i przekazywaniu  ich  rodzicom;

2)     pomoc nauczycielce  przy  wychowankach  w  ciągu  całego  dnia  ich  pobytu  w  przedszkolu;

3)     pomoc  w  gruntownych  porządkach  w  okresie  wakacji  i  ferii  wszystkim  woźnym;

4)     doraźne  zastępstwo  woźnej oddziałowej   w  przypadku jej nieobecności;

 

 3.Opieka nad dziećmi:

1)     przygotowanie  materiału  do  zajęć  z  dziećmi;

2)     pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed  wyjściem na spacer ;

3)      opieka w czasie spacerów i wycieczek ;

4) pomoc  przy  ubieraniu  i  rozbieraniu  przed  i  po  leżakowaniu  dzieci;

5) w  czasie  snu  dzieci czuwanie nad nimi;

4)      pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;

5)     pomoc  przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

6)czuwanie  nad  estetycznym  wyglądem  dziecka;

7)w  razie  zdarzenie  się  dziecku  „ małej przygody”  -  umycie  i  przebranie;

8)sprzątanie  wspólnie  z  dziećmi  zabawek;

9)udział  w  dekorowaniu  sali;

10)      pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 

  4.  Przestrzeganie BHP

1)     zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

2)     umiejętne  posługiwanie  się  sprzętem  mechanicznym  i  elektrycznym  zgodnie  z  instrukcją  użytkowania;

3)     używanie  odzieży  ochronnej  zgodnie  z  jej  przeznaczeniem;

4)     wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 39

 

1.  Do zadań woźnej należy:

1)Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

3)Przestrzegać przepisów oraz zasad BHP i Ppoż;

4) Dbać o dobro zakładu  pracy, chronić jego mienie oraz zachować  w  tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na   szkodę  współżycia społecznego;

2. Podstawowe czynności i odpowiedzialność za ich wykonanie:

1)      Prace porządkowe: 

a)     odkurzanie sal, korytarza, ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek , pomocy  dydaktycznych, parapetów;

b)      mycie umywalek, sedesów, luster, glazury, terakoty z użyciem środków   dezynfekujących ;

c)      zmywanie , pastowanie, froterowanie parkietu;

d)     zmiana ręczników (pranie); co najmniej raz w tygodniu;

e)     zmiana fartuchów;

f)   trzepanie dywanów ( w miarę potrzeby);

g)     myć okna, prac firanki; Jeden raz w miesiącu

3.       Organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci:

1)       Estetyczne rozkładanie naczyń przed posiłkiem;

2)       Podawanie dzieciom napojów w ciągu całego dnia;

3)       Pomoc przy karmieniu  dzieci słabo jedzących;

4)       Rozkładanie i składanie leżaków ;

 

4.       Opieka nad dziećmi: 

1)  pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed ćw. gimnastycznymi,    leżakowaniem, wyjście na dwór;

2)       opieka w czasie spacerów i wycieczek;

3)       pomoc przy myciu rak, zębów i korzystaniu z toalety;

4)       udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;

5)       udział w dekorowaniu sali;

6)       udział w uroczystościach dla dzieci i zebraniach  dla rodziców;

7)       sprzątanie po „ przygodach”;

8)       pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;

 

5.       Przestrzeganie zasad bhp i p-poż: 

6.       Gospodarka materiałowa:

1)  kwitowanie pobranych przedmiotów, środków czystości ;

2)  umiejętne posługiwanie się sprzętem mech. i elektrycznym;

3)  dbałość o powierzony sprzęt i rośliny;

4)  zabezpieczenie przed kradzieżą powierzonych sprzętów;

5)  drobna naprawa zabawek;

6)  odpowiedzialność materialna za powierzone sprzęty;

 

 

 

§ 40

1.       Do zadań konserwatora należy:

1)    Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2)    Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

3)    Przestrzegać przepisów oraz zasad BHP i Ppoż;

4)    Dbać o dobro zakładu  pracy, chronić jego mienie oraz zachować   w   tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę  współżycia społecznego;

5)    Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6)    Przestrzegać w zakładzie pracy zasad;

7)    Dokonywać przeglądów raz w tygodniu pomieszczeń, sprzętu – naprawa usterek , względnie zgłaszanie dyrektorowi placówki potrzebę napraw w punkcie serwisowym;

8)    Uzgadniać z intendentem sposób nabywania potrzebnych materiałów czy części zamiennych;

9)    Wykonywać wszelkich robót naprawczo – konserwatorskich w swoim zawodzie  i specjalności;

10)  Zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola  Nr 13 stwierdzonych awarii , uszkodzeń czy zniszczeń;

11)  Dbać o sprzęt ogrodniczy;

12)  Racjonalnie korzystać ze sprzętu, paliwa i oleju;

13)  Porządkować ogród: przycinanie żywopłotu, drzew, krzewów, koszenie trawy,  nasadzanie drzew i krzewów;

14)  Pilnować terminów przeglądów kominiarskich;

15)  Współpracować z kominiarzem w trakcie czyszczenia kominów i przewodów;

16)  Odśnieżać chodniki wzdłuż ulicy Kopernika oraz budynku żłobkowego;

17)  Posypywać solą i piaskiem chodniki;

18)  Odkuwać oblodzone powierzchnie chodników.

§ 41

 

 1. Do zadań inspektora bhp należy:

1)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)informowanie dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

3)udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach  i  w dokumentacji;

5)sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

6)udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

7)opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

8)udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz   w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

9)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

10)  doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

11)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się   z wykonywaną praca;

12)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej  i indywidualnej;

13)  współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa    i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

14)  uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

15)  inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

2. Inspektor BHP jest uprawniony do:

1)przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

2)występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

4)niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;

5)wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w szkole w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, uczniów albo innych osób.

3.        Zadania ds.  p/poż:

6)nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

7) przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Przedszkola;

8)wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;

9) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

10)  zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach przedszkola;

11)   przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;

12)   współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

13)   współpraca z dyrektorem przedszkola w praktycznym sprawdzaniu organizacji  i warunków ewakuacji ( próbne alarmy);

14)  udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 42

 

Zasady rekrutacji do przedszkola.

 

1.   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,   w tym terminu składania dokumentów do przedszkola, określa do końca stycznia organ        prowadzący przedszkole.

2.  Dzieci przyjęte do przedszkola na nowy rok szkolny powinny rozpocząć uczęszczanie od 

    1 września.  Nieobecność dziecka do 15 września i brak informacji o jej przyczynach  jest równoznaczna z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

3.    Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji do przedszkoli publicznych określają odrębne przepisy.

 

§ 43

 

1.        Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny odbywa się corocznie na wolne miejsca.

2.        Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Wniosek”, który rodzice składają w przedszkolu w ustalonym terminie.

3.        W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

4.        W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi, co  3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

5.        Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- Prawo oświatowe oraz regulaminu rekrutacji.

 

§ 44

1.         Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w jednostce w danej grupie wiekowej.

§ 45

1.  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

2.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wychowaniem    przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej  jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.  Warunkiem przyjęcia dziecka w wieku 2,5 lat jest osiągnięcie przez nie takiego stopnia dojrzałości społecznej i emocjonalnej, która pozwoli mu prawidłowo funkcjonować w  roli  przedszkolaka.

5. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  6 lat.

6. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani  zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

 

§  46

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)     szacunku dla wszystkich potrzeb, życiowego i podmiotowego traktowania,

3)           ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)     poszanowania jego godności osobistej,

5)     poszanowania własności,

6)     opieki i ochrony,

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat

8)     akceptacji jego osoby.

2.      Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)    postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i rówieśników,

2)    dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

3)    starać się utrzymać porządek wokół siebie,

 

§   47

 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

1.   Rada Pedagogiczna może na mocy uchwały skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)    zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,

2)    nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania o przyczynie tej  nieobecności, ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwe sposoby zmiany tej sytuacji,

    3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.

2.   Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

 

Rozdział  VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§  48

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dzieci będących wychowankami przedszkola należy:

1)     przestrzeganie Statutu przedszkola,

2)     zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3)     dbanie o czystość i schludny wygląd dziecka,

4)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej i zarządzeń dyrektora przedszkola,

5)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach  osobiście lub przez osoby upoważnione,

6)     terminowe dokonywanie opłat za przedszkole,

7)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

8)     niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

9)     czytanie ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na tablicy informacyjnej przedszkola,

10)wspieranie nauczycieli  w realizacji celu wyrabiania gotowości szkolnej dziecka.

2.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i określenia drogi indywidualnego rozwoju dziecka.

 

§  49

1.      Rodzice mają prawo do:

1)     zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i i planów pracy w danym oddziale,

2)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, dyrektora i  psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

4)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy przedszkola,

5)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców,

6)     uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.

 

§  50

1.      Formy współpracy  przedszkola z rodzicami:

1)     zebrania ogólne – informacyjne,

2)     spotkania grupowe,

3)     zajęcia otwarte, zajęcia z aktywnym udziałem rodziców,

4)     kontakty indywidualne,

5)     konsultacje z psychologiem,

6)     gazetki o tematyce wychowawczej, „kącik” dla rodziców,

7)     uroczystości rodzinne , imprezy rekreacyjne i sportowe,

8)     udział w prelekcjach, pogadankach zaproszonych specjalistów,

9)     aktywne włączanie się rodziców w życie przedszkola.

 

 

Rozdział VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  51

1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony  przez Radę Miasta.

3.   Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§  52

1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, dzieci.

2.      Projekt Statutu przedszkola oraz jego zmiany przygotowuje Rada Pedagogiczna.

 

 

 

Statut Przedszkola Nr 13 w Przemyślu uchwalony  przez Rade Pedagogiczną                                                    

w dniu 27 listopada 2017      

Opublikował(a): Administrator Strony Data publikacji: 02-10-2023 09:52

Na skróty